Durga path, Patni Manorama Jap, Chandrama, Mangal, Ketu, Shukra, Rahu Jap